سرور اختصاصی آلمان

SB34

€99999999.99
ماهانه

CPU Intel Core i7-920
100% Complete

Ram 24GB
37% Complete

HDD 2X1.5TB SATA
100% Complete

BW Unlimited
100% Complete

Network 1 Gbit/s bandwidth
100% Complete

IP 1
100% Complete

Locations Germany
100% Complete

Price 39€
100% Complete


EX42

+   €39.52
هزینه تنظیم
€39.52
ماهانه

CPU Core™ i7-6700 Quad-Core
100% Complete

Ram 64 GB DDR4 RAM
100% Complete

HDD 2 x 4 TB SATA
100% Complete

BW Unlimited
100% Complete

Network 1 Gbit/s bandwidth
100% Complete

IP 1
100% Complete

Locations Germany
100% Complete


خارج از دسترس

EX52-NVMe

€59.00
ماهانه

CPU Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core
100% Complete

Ram 64 GB DDR4 RAM
100% Complete

HDD 2 x 1 NVMe SSD
100% Complete

BW Unlimited
100% Complete

Network 1 Gbit/s bandwidth
100% Complete

IP 1
100% Complete