هاست استاندارد

HSTA1

€0.70
سه ماهه

فضا 50 مگابایت
2% Complete

پهناي باند نامحدود
100% Complete

اكانت ايميل نامحدود
100% Complete

ftp اكانت نامحدود
100% Complete

ادد دامین 0
0% Complete

ساب دامين نامحدود
100% Complete

پارك دامين نامحدود
100% Complete

ديتابيس نامحدود
100% Complete

آپ تايم 99.98%
100% Complete

كنترل پنل cPanel
100% Complete

پشتيباني 7x24
100% Complete

تحويل سرويس آنی
100% Complete

یک ماهه - یورو --
100% Complete

سه ماهه - یورو 0.70
30% Complete

سالانه - یورو 2.79
30% Complete


HSTA2

€0.81
سه ماهه

فضا 100 مگابایت
5% Complete

پهناي باند نامحدود
100% Complete

اكانت ايميل نامحدود
100% Complete

ftp اكانت نامحدود
100% Complete

ادد دامین 1
25% Complete

ساب دامين نامحدود
100% Complete

پارك دامين نامحدود
100% Complete

ديتابيس نامحدود
100% Complete

آپ تايم 99.98%
100% Complete

كنترل پنل cPanel
100% Complete

پشتيباني 7x24
100% Complete

تحويل سرويس آنی
100% Complete

یک ماهه - یورو --
100% Complete

سه ماهه - یورو 0.81
34% Complete

سالانه - یورو 3.26
35% Complete


HSTA3

€0.93
سه ماهه

فضا 200 مگابایت
10% Complete

پهناي باند نامحدود
100% Complete

اكانت ايميل نامحدود
100% Complete

ftp اكانت نامحدود
100% Complete

ادد دامین 1
25% Complete

ساب دامين نامحدود
100% Complete

پارك دامين نامحدود
100% Complete

ديتابيس نامحدود
100% Complete

آپ تايم 99.98%
100% Complete

كنترل پنل cPanel
100% Complete

پشتيباني 7x24
100% Complete

تحويل سرويس آنی
100% Complete

یک ماهه - یورو --
100% Complete

سه ماهه - یورو 0.93
39% Complete

سالانه - یورو 3.72
40% Complete


HSTA4

€0.47
ماهانه

فضا 500 مگابایت
25% Complete

پهناي باند نامحدود
100% Complete

اكانت ايميل نامحدود
100% Complete

ftp اكانت نامحدود
100% Complete

ادد دامین 1
25% Complete

ساب دامين نامحدود
100% Complete

پارك دامين نامحدود
100% Complete

ديتابيس نامحدود
100% Complete

آپ تايم 99.98%
100% Complete

كنترل پنل cPanel
100% Complete

پشتيباني 7x24
100% Complete

تحويل سرويس آنی
100% Complete

یک ماهه - یورو 0.47
29% Complete

سه ماهه - یورو 1.16
49% Complete

سالانه - یورو 1.16
12% Complete


HSTA5

€0.58
ماهانه

فضا 1000 مگابایت
50% Complete

پهناي باند نامحدود
100% Complete

اكانت ايميل نامحدود
100% Complete

ftp اكانت نامحدود
100% Complete

ادد دامین 3
75% Complete

ساب دامين نامحدود
100% Complete

پارك دامين نامحدود
100% Complete

ديتابيس نامحدود
100% Complete

آپ تايم 99.98%
100% Complete

كنترل پنل cPanel
100% Complete

پشتيباني 7x24
100% Complete

تحويل سرويس آنی
100% Complete

یک ماهه - یورو 0.58
35% Complete

سه ماهه - یورو 1.74
74% Complete

سالانه - یورو 6.98
75% Complete


HSTA6

€0.81
ماهانه

فضا 2000 مگابایت
100% Complete

پهناي باند نامحدود
100% Complete

اكانت ايميل نامحدود
100% Complete

ftp اكانت نامحدود
100% Complete

ادد دامین 4
100% Complete

ساب دامين نامحدود
100% Complete

پارك دامين نامحدود
100% Complete

ديتابيس نامحدود
100% Complete

آپ تايم 99.98%
100% Complete

كنترل پنل cPanel
100% Complete

پشتيباني 7x24
100% Complete

تحويل سرويس آنی
100% Complete

یک ماهه - یورو 0.81
50% Complete

سه ماهه - یورو 2.33
100% Complete

سالانه - یورو 9.30
100% Complete